1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.mi-xiaomi.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Multikordas“(įmonės kodas: 304435152, Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius; PVM kodas: LT100011382713) (toliau – MULTIKORDAS).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. MULTIKORDAS turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.     MULTIKORDAS renkami duomenys

2.1. Lankytojo duomenys apie save(toliau – Duomenys) renkami pastarajam atlikus sėkmingą atsiskaitymą už prekes.

2.2. MULTIKORDAS turi teisę savireklamos tikslais, Lankytojui sutikus, naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas atsiskaitymo procedūrą, o taip pat kitais būdais MULTIKORDAS sukauptais duomenimis apie Lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant atsiskaitymo procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:

  2.3.1. Anoniminius duomenisMULTIKORDAS renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, MULTIKORDAS renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę ir vedant lankomumo statistiką. MULTIKORDAS renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais.

  2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

  2.3.2.1. Atsiskaitymas: kai Lankytojas atsiskaito Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą).

  2.3.2.2.  Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su MULTIKORDAS, tai MULTIKORDAS gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

  2.3.2.4. MULTIKORDAS turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.

2.4. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į el. parduotuvės MULTIKORDAS administraciją (info@mi-xiaomi.lt) ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.     Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis MULTIKORDAS tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis MULTIKORDAS tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis MULTIKORDAS tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; su Lankytojo sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.    

3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. „cookies„) ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. „web beacons„) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. MULTIKORDAS Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. MULTIKORDAS nėra ir negali būti laikomas laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4.     Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog MULTIKORDAS renka Anoniminius duomenis naudodama slapukus ir tinklo duomenų rinkėjus.

4.2. Slapukas („cookie„) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia MULTIKORDAS automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėse. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, MULTIKORDAS naudoja slapukus tam, kad:

  4.3.1. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Duomenų panaudojimo.

  4.3.2. galėtų vesti statistiką, tokią kaip Lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. slapukų  naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią slapukų prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias slapukų formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. Tinklo duomenų rinkėjai (angl. „Web beacons„) – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos MULTIKORDAS gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos MULTIKORDAS siunčia Lankytojui. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai drauge leidžia MULTIKORDAS tiksliai suskaičiuoti unikalių Lankytojų skaičių svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis tinklo duomenų rinkėjais, MULTIKORDAS taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti tinklo duomenų rinkėju. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti tinklo duomenų rinkėjus pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi tinklo duomenų rinkėjai veikia kartu su slapukais, Lankytojas gali uždrausti tinklo duomenų rinkėjams rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės slapukų.

5.     Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. MULTIKORDAS turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams MULTIKORDAS gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

  5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais MULTIKORDAS reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad MULTIKORDAS galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

  5.1.2. MULTIKORDAS taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų MULTIKORDAS nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

  5.1.3. MULTIKORDAS gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, MULTIKORDAS gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir MULTIKORDAS reikėtų susisiekti su juo;

  5.1.4. MULTIKORDAS gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, MULTIKORDAS nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą.

6.      Apsaugos priemonės

6.1. MULTIKORDAS naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti MULTIKORDAS darbuotojai ir (arba) kiti MULTIKORDAS įgalioti asmenys.

6.2. MULTIKORDAS prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat MULTIKORDAS įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai  ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

6.3. MULTIKORDAS įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko MULTIKORDAS , tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, MULTIKORDAS įspėja, kad MULTIKORDAS negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

6.4. MULTIKORDAS iš lankytojo sukauptą informaciją kaupia ir laiko tol, kol ši informacija yra aktuali MULTIKORDUI arba Lankytojas informuoja apie norą pašalinti sukauptą informaciją.

Uždaryti Meniu
Informuoti mane, kai bus galima nusipirkti Palikite savo e-pašto adresą ir Jus informuosime, kai prekė atsiras prekyboje.
E-pašto adresas Kiekis Pažadame nesidalinti Jūsų e-pašto adresu